Noclegi Przemyśl

+48 16 675 14 33
biuro@apartamentyprzemysl.pl

REGULAMIN

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku w Apartamenty Przemyśl prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem pobytu. Regulamin określa warunki korzystania z usług najmu apartamentów znajdujących się w Przemyślu przy ul. Dworskiego 11 za pośrednictwem serwisu internetowego www.apartamentyprzemysl.pl należącego do firmy P.P.H.U. "CHOMBUD".

Informujemy, iż dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

REZERWACJA APARTAMENU

1. Rezerwacja apartamentu następuje po wysłaniu wypełnionego formularza rezerwacji dostępnego na stronie www.apartamentyprzemysl.pl bądź przesłaniu zapytania na adres
e-mail: biuro@apartamentyprzemysl.pl

2. Po wysłaniu formularza rezerwacji bądź zapytania, klient otrzymuje, na podany przez niego w formularzu adres e-mail, informacje w postaci potwierdzenia rezerwacji.

3. W dokumencie rezerwacji zawarte są wszystkie informacje związane z płatnościami, terminem rezerwacji, planowaną godziną przyjazdu, terminem wpłaty zadatku, etc.

4. Zadatek należy wpłacić, we wskazanym terminie, na konto bankowe, podane podczas wstępnej rezerwacji w wysokości 30% całej kwoty za pobyt w przypadku dokonania rezerwacji na minimum 72h przed przyjazdem. [akapit] 5. Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.

6. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

!!! UWAGA !!! Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji !!!

PRZYJAZD GOŚCI

1. Przyjazdy gości do apartamentów odbywają się w godzinach 14:00 - 22:00 (w piątki i w soboty 14:00 - 23:00). Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny przyjazdu, jednak nie później niż do godz. 24:00. W takim przypadku naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 50zł.

2. Apartament wynajmowany jest na doby.

3. Godzina zakwaterowania gościa ustalana jest na dobę przed planowanym przyjazdem drogą telefoniczną pod nr +48 791 782 791 lub +48 16 675 14 33.W przypadku braku kontaktu najemcy przysługuje prawo do ustalenia godziny zakwaterowania niekolidującej z jego harmonogramem dnia.

4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

5. W momencie przybycia do apartamentu gość zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności za pobyt gotówką lub okazania dowodu wpłaty.

6. W momencie przekazywania apartamentu zostaje sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawarte są informacje dotyczące stanu i wyposażenia apartamentu.

7. Klucze przekazywane są dopiero po dokonaniu w/w formalności.

8. W przypadku zgubienia kluczy klient ponosi opłatę 100 zł.

9. Najemca ma prawo do odmowy wydania kluczy bądź nakazu natychmiastowego opuszczenia apartamentu w przypadku, gdy gość:

 • nie posiada ważnego dowodu tożsamości;
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • zachowuje się w sposób agresywny.
 • nie stosuje się do regulaminu obiektu

WYJAZD GOŚCI

1. Opuszczenie apartamentu przez klienta odbywa się do godziny 11:00.

2. Klient zobowiązany jest ustalić z najemcą godzinę opuszczenia apartamentu nie później niż dobę przed planowanym wyjazdem osobiście bądź drogą telefoniczną pod nr +48 791 782 791 lub +48 16 675 14 33.

3. W przypadku nieopuszczenia apartamentu w planowanym dniu do godz. 11, równoznaczne jest ze zgodą za zapłatę kolejnej doby.

ANULOWANIE REZERWACJI, NOCLEGU, ZMIANA REZERWACJI

1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

2. W przypadku skrócenia pobytu lub rezygnacji z rezerwacji klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów , jeśli nastąpiło to na krócej niż 72 h przed przyjazdem.

3. Zmiana rezerwacji możliwa jest po ustaleniu dostępności apartament i braku kolizji najmu w trakcie rozmowy telefonicznej z najemcą pod nr +48 791 782 791.

POBYT ZWIERZĄT W APARTAMENCIE

1. Pobyt zwierząt w apartamencie nie jest akceptowany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zatwierdzając regulamin w procesie rezerwacji, klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę P.P.H.U. "CHOMBUD" dla potrzeb realizacji rejestracji rezerwacji oraz współpracy. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji rezerwacji apartamentu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawienia danych. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu „Oświadczenie o ochronie prywatności”

2. We wszystkich apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu firma naliczy karę w wysokości 500 zł.

3. Klient przebywający w apartamencie zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego wychowania, dobrosąsiedztwa i zachowania ciszy nocnej obowiązującej w godzinach między 22:00 a 07:00.

4. W trakcie ciszy nocnej w apartamencie mogą przebywać wyłącznie osoby wynajmujące. W przypadku przebywania osób postronnych bez zgody i wiedzy właściciela, firma może naliczyć karę 200 zł/osobę.

5. Za rzeczy pozostawione w apartamencie firma nie ponosi odpowiedzialności.

6. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych, niezależnych od firmy okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie apartamentu, firma zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu o standardzie równym bądź wyższym od rezerwowanego/zajmowanego.

7. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych usług, wyszczególnionych w formularzy rezerwacyjnym.

8. W przypadku niezadowolenia z oferowanych przez nas usług, reklamacje prosimy przesyłać na adres biuro@apartamentyprzemysl.pl.

9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:

 • brakiem dostawy mediów
 • pracami remontowymi
 • hałasem.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Oświadczenie o ochronie prywatności określa sposób zbierania i wykorzystywania przez P.P.H.U. "CHOMBUD" informacji, m.in. danych osobowych, określa dostępne opcje w zakresie korzystania danych osobowych klientów (najemców apartamentów) , dostępu do nich oraz możliwości ich aktualizacji i jest załącznikiem do regulaminu pobytu w Apartamenty Przemyśl.

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych jest właściciel Apartamenty Przemyśl firma P.P.H.U. "CHOMBUD" z siedzibą w Przemyślu ul. Szańcowa 1 NIP 795-101-98-53. Dane kontaktowe dla klientów Apartamenty Przemyśl:

P.P.H.U. "CHOMBUD"
Ul. Dworskiego 11
37-700 Przemyśl
e-mail: biuro@apartamentyprzemysl.pl
Tel. +48 791 782 791 lub +48 16 675 14 33

2. Gromadzenie danych

Dane osobowe gromadzone przez P.P.H.U. "CHOMBUD" to minimum niezbędne do dokonania rezerwacji apartamentu oraz prawidłowej realizacji umowy najmu apartamentu. Mogą to być : Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz dane adresowe, a także informacje dotyczące pobytu, w tym daty oraz godziny przyjazdu i wyjazdu, preferencje dotyczące udogodnień podczas pobytu.

3. Przetwarzanie danych

Dane gości przewarzane są w celu realizacji i zarządzania rezerwacją oraz w celu obsługi klienta podczas pobytu w apartamentach. Dane mogą zostać wykorzystane do celów bezpieczeństwa, dla tych celów dane osobowe mogą zostać udostępnione stronom trzecim, np. organom ścigania w ramach obowiązującego prawa, w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania danych klienta, w tym osobowych, w celu rozwiązania skarg i sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, a także w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa czy urzędowych wniosków złożonych przez organy ścigania.

4. Przechowywanie danych

P.P.H.U. "CHOMBUD" przechowuje dane osobowe klientów tak długo jak jest to konieczne, aby dostarczać usługi, przestrzegać obowiązującego prawa, rozwiązywać spory pomiędzy stronami oraz prowadzić działalność, w tym wykrywać oszustwa, inne nielegalne działania i zapobiegać im. Maksymalny okres przechowywania danych to do 5 lat od momentu zrealizowania umowy. W każdym momencie klient ma prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych przechowywanych przez naszą firmę, w szczególności poprosić o kopię tych danych osobowych, poinformować nas o zmianach w swoich danych osobowych lub wnioskować o poprawę przechowywanych przez nas danych osobowych, prosić nas o usunięcie danych lub ograniczenie ich przetwarzania, jak również sprzeciwić się określonym sposobom ich wykorzystania przez nas . W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe klienta na podstawie zgody, klient ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnej chwili zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku przetwarzania danych klienta zgodnie ze słusznym lub publicznym interesem, klient ma prawo do sprzeciwienia się wykorzystywaniu swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Apartamenty Przemyśl
ul. Dworskiego 11
37-700 Przemyśl
tel. +48 16 675 14 33
tel. Kom. +48 791 782 791
e- mail: biuro@apartamentyprzemysl.pl
www.apartamentyprzemysl.pl


LOSOWO WYBRANE APRTAMENTY DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE

apart1

Apartament nr 104

» Szczegóły » Dostępność

 • Żelazko
 • Suszarka
 • Przechowalnia bagażu
 • Tv
 • Klimatyzacja
 • Wi-Fi
 • Prysznic
 • PUB
 • Restauracja
apart2

Apartament nr 203

» Szczegóły » Dostępność

 • Żelazko
 • Suszarka
 • Przechowalnia bagażu
 • Tv
 • Klimatyzacja
 • Wi-Fi
 • Prysznic
 • PUB
 • Restauracja

Media społecznościowe